แห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

10 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการณัฐกร อาจทอง นำคณะครู บุคลากร นักเรียนชั้น ปวช.1 นักศึกษา นทศ. ร่วมกันแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีั 2562 ณ วัดรัตนวราราม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

Read more ...

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว รับการประเมินกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

Read more ...

การประเมินและตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

26 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการชมบุญ ลาภอุปถัมถ์ รองผู้อำนวยการวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการณัฐกร อาจทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวรวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จ.พัทลุง

Read more ...

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์จังหวัดพัทลุง

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันกีฬาอาชิวะเกมส์จังหวัดพัทลุง โดยสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

Read more ...

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างหน้าพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Read more ...

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดูรายละเอียด

1.2 นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์ของวิทยาลัย ดูรายละเอียด

2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงานและรางวัล) ดูรายละเอียด

2.3 กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา ดูรายละเอียด

2.4 ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านสถานที่ ดูรายละเอียด

2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ดูรายละเอียด

2.6 ข้อมูลบุคลากร ดูรายละเอียด

2.7 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 3 แผนการปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายงบประมาณ 

3.1 ประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป)  ดูรายละเอียด

3.2 สรุปหน้างบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.3 รายละเอียดโครงการฝ่ายวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.4 รายละเอียดโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.5 รายละเอียดโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.6 รายละเอียดโครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.7 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ / ดำเนินงานตามภาระงานประจำ / โครงการ / กิจกรรม  ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก  ดูรายละเอียด