แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561
1.นายประสงค์  อยู่ทอง
2.นายสมศักดิ์  แพรกม่วง
3.นายชนสรณ์  จิตภักดี
4.นายธวัชชัย  หนูอินทร์
5.นายสมหมาย รอดเนียม

ข้อมูล 9 ประการ

ข้อมูล 9 ประการ 2558 ดาวน์โหลด
ข้อมูล 9 ประการ 2560 ดาวน์โหลด
ข้อมูล 9 ประการ 2561 ดาวน์โหลด